สำนักงานก่อสร้าง 4 http://constr204.gagto.com/

 ยินดีต้อนรับ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 4 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
(Root) 2015611_56884.jpg
(Root) 201599_54286.jpg

ายชัยพงษ์ สุขยากร

ผู้อำนวยการ

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 4

กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง4| | | หน่วยงานภายใน| | |3

(layout) 2016920_37733.gif ฝ่ายวิศวกรรม

(layout) 2016920_37712.gif ฝ่ายช่างกล

 งานบริหารทั่วไป

 ฝ่ายก่อสร้างที่ 1

 ฝ่ายก่อสร้างที่ 2

 ฝ่ายก่อสร้างที่ 3

 ฝ่ายก่อสร้างที่ 44| | |เกี่ยวกับองค์กร| | |3

(layout) 2016920_37745.gif แผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน

 ประวัติสำนักงาน

 สถานที่ตั้งแผนที่

 แผนผังอัตรากำลัง

4| | |ระบบอิเล็กทรอนิกส์| | |3

(layout) 2016920_37745.gif ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

 ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

 ระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์

 ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

 ระบบงานบริหารเงินงบประมาณ

 ระบบการเบิกจ่ายเงิน

(layout) 2016920_37745.gif ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้         จ่ายงบประมาณ

(layout) 2016920_37745.gif ระบบ EVA WEB ONLINE

(layout) 2016920_37745.gif ระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมชลประทาน

 ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ


(Root) 20171116_47133.jpg
(Root) 20171116_49970.jpg
(Root) 20171116_50298.jpg
(Root) 20171116_50520.jpg
(Root) 20171116_51103.jpg
(Root) 20171116_51401.jpg 
(Root) 20171116_51963.jpg
(Root) 2014829_39487.jpg

 


 ข่าวสถานการณ์น้ำ           หนังสือเวียน
                                                                  

   4| | |download | | |3

 รูปแบบการพิมพ์หนังสือราชการ ภาษาไทย

 หนังสือราชการ E-Form

 ฟ้อนต์หนังสือราชการ (Saraban PSK และ IT9)

 คู่มือประชานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาติของทางราชการ พ.ศ.2558

 โปรแกรมคอมพิวเตอร์

 แบบสอบถามความพึงพอใจ "ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ"

 แถลงเจตนา ในการปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยา

 แบบฟอร์ม

 เอกสารประกอบการประชุม

 แนวทางปฏิบัติ

 ซักซ้อมความเข้าใจ

 แบบสำรวจ/แบบสอบถาม

 แบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุม


(Root) 2011929_54065.jpg

(Root) 2011929_54026.jpg

(Root) 2014220_37578.jpg
(Root) 2014220_37657.jpg
(Root) 20131028_40482.jpg
(Root) 2016822_58860.gif
(Root) 2012726_61464.jpg
 
(Root) 2011929_54044.jpg
(Root) 2012731_58594.jpg

(layout) 2016920_37733.gif กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
  สำนักงานก่อสร้าง 1 
  สำนักงานก่อสร้าง 2 
  สำนักงานก่อสร้าง 3 
  สำนักงานก่อสร้าง 4 
  สำนักงานก่อสร้าง 5 
  สำนักงานก่อสร้าง 6 
  สำนักงานก่อสร้าง 7 
  สำนักงานก่อสร้าง 8 
  สำนักงานก่อสร้าง 9 
 สำนักงานก่อสร้าง 10
 สำนักงานก่อสร้าง 11
 สำนักงานก่อสร้าง 12
 สำนักงานก่อสร้าง 13
 สำนักงานก่อสร้าง 14
 สำนักงานก่อสร้าง 15
 สำนักงานก่อสร้าง 16

เว็บไซด์กรมฯ

(layout) 2016920_37745.gif คำสั่งกรมชล

 คำสั่งอ.ก.พ.กรมชลประทาน

 คำสั่งกระทรวงเกษตรและ          สหกรณ์

 คำสั่งมอบอำนาจฯ แทน            อธิบดีกรมชลประทาน

 คำสั่งสำนักบริหารทรัพยากร      บุคคล

 ประกาศกรมชลประทาน

 ประกาศ อ.ก.พ.                      กรมชลประทาน

 ประกาศกระทรวงเกษตรและ      สหกรณ์

 ประกาศสำนักนายก                รัฐมนตรี

องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 สำนักงาน ก.พ.

 สำนักงานคณะกรรมการ          พัฒนาระบบราชการ

 สำนักงานปลัดกระทรวง            เกษตรและสหกรณ์

 สำนักงบประมาณ

 คณะกรรมการพิทักษ์ระบบ        คุณธรรม

 กรมบัญชีกลาง

 กองทุนบำเหน็จบำนาญ            ข้าราชการ


  • ลงนามบันทึกหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงานลูกจ้างประจำ (แก้ไขครั้งที่ 1/2560) Online 23 
 
 Pages 272 
 Today 11 
 
 Visits 70,101