สำนักงานก่อสร้าง 4 http://constr204.gagto.com/


(Root) 2015225_51179.jpg

คำรับรองปฏิบัติราชการ   ประจำปีงบประมาณปี 2560

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ

รอบระยะเวลา 7  เดือน (1 ตุลาคม 2559 ถึง 2 พฤษภาคม 2560)

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ

รอบระยะเวลา 8  เดือน (1 ตุลาคม 2559 ถึง 1 มิถุนายน 2560)

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ

รอบระยะเวลา 9  เดือน (1 ตุลาคม 2559 ถึง 6 กรกฎาคม 2560)

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ

รอบระยะเวลา 10  เดือน (1 ตุลาคม 2559 ถึง 1 สิงหาคม 2560)

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ

รอบระยะเวลา 12  เดือน (1 ตุลาคม 2559 ถึง 1 กันยายน 2560)


 Online 20 
 
 Pages 269 
 Today
 
 Visits 70,098