สำนักงานก่อสร้าง 4 http://constr204.gagto.com/

(Root) 201599_46773.jpg


นายชัยพงษ์ สุขยากร
ผู้บริหารการจัดการความรู้ (CKO)ความหมายของ KM (Knowledge Management)

            การจัดการความรู้ (Knowledge Management) หรือที่เรียกย่อๆ ว่า KM คือ เครื่องมือเพื่อใช้ในการบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย 3 ประการไปพร้อมๆ กัน ได้แก่ บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยการจัดการให้มีการค้นพบความรู้ความชำนาญที่แฝงเร้นในตัวคน หาทางนำออกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตกแต่งให้ง่ายต่อการใช้สอยและมีประโยชน์เพิ่มขึ้น มีการต่อยอดให้งดงาม และใช้ได้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงและกาละเทศะยิ่งขึ้น มีความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมเกิดขึ้นจากการเอาความรู้ที่ไม่เหมือนกันมาเจอกัน 

            หลักสำคัญของการจัดการความรู้ คือ กระบวนการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างคน ในการดำเนินการจัดการความรู้มีบุคคลหรือคนสำคัญในหลากหลายบทบาทหลากหลายรูปแบบ ที่ต่างคนต่างทำหน้าที่ในบทบาทของตนเองให้ดีที่สุดแต่ต้องมีการทำงานร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการทำงานที่ดีและเหมาะสมที่สุด เพื่อให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างสวยงามกลายเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ในที่สุด 


   - ข่าวจากทีมงานจัดการความรู้ RID

   - กิจกรรม KM ส่วนกลาง

   - กิจกรรม KM ส่วนภูมิภาค

   - ประกาศทั่วไป

   - ประกาศฝึกอบรม 

 

 

 

 

งานประชุม KM วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560

งานประชุม KM ครั้งที่ 1 วันที่ 29 มีนาคม 2560

ศูนย์ความรู้กลางกรมชลประทาน

 KM ลิงก์สำนักงานก่อสร้าง 1
 KM ลิงก์สำนักงานก่อสร้าง 2
 KM ลิงก์สำนักงานก่อสร้าง 3
 KM ลิงก์สำนักงานก่อสร้าง 4
 KM ลิงก์สำนักงานก่อสร้าง 5
 KM ลิงก์สำนักงานก่อสร้าง 6
 KM ลิงก์สำนักงานก่อสร้าง 7
 KM ลิงก์สำนักงานก่อสร้าง 8
 KM ลิงก์สำนักงานก่อสร้าง 9
   KM ลิงก์สำนักงานก่อสร้าง 10
   KM ลิงก์สำนักงานก่อสร้าง 11
   KM ลิงก์สำนักงานก่อสร้าง 12
   KM ลิงก์สำนักงานก่อสร้าง 13
   KM ลิงก์สำนักงานก่อสร้าง 14
   KM ลิงก์สำนักงานก่อสร้าง 15
   KM ลิงก์สำนักงานก่อสร้าง 16

 


 Online 22 
 
 Pages 271 
 Today 10 
 
 Visits 70,100